Members

Professor

Takanobu KISS (Biography)

Associate Professor

Masayoshi INOUE

Assistant Professor

Gracia KIM

Technician

Kazutaka IMAMURA

Secretary

Chiaki SATO

D2

Kazunari KIMURA

D2

Yuji TAKAGI

D2

Takahiro TANEDA

M2

Kenta KATAHIRA

M2

Suguru GANGI

M2

Atsushi YAMAMOTO

M2

Hiroki MATSUURA

M2

Takaaki YOKOMIZO

M1

Yuta ONODERA

M1

Masato KAMIHIGOSHI

M1

Kenta TANAKA

M1

Yohei NISHIURA

M1

Kazuki FURUKAWA

M1

Kizuku HOSOYA

B4

Ryohei HAMANO

B4

Dai UETSUHARA

B4

Miho WATANABE