home
venue
technical program
fee and payment
accommodation
committee
contact us
Organization


IEE CAS

Cryogenic Association of Japan

KIASC


IEEE CSC


CAPTA
The 3rd Asian Superconductivity Summer School 2018 (AS3 2018)

Committee

 • International Organizing Committee

  • Ken-ichi Sato (JST, Japan)
  • Takenori Numazawa (NIMS, Japan)
  • Takanobu Kiss (Kyushu University, Japan)
  • Minwon Park (Changwon National University, Korea)
  • Hyung-Seop Shin (Andong National University, Korea)
  • Chulhyu Lee (KEPCO, Korea)
  • Liye Xiao (IEE CAS, China)
  • Yanwei Ma (IEE CAS, China)
  • Dongning Zheng (IOP CAS, China)

 • Local Organizing Committee

  • Yanwei Ma (IEECAS, Beijing, China)
  • Qiuliang Wang (IEECAS,Beijing, China)
  • Guomin Zhang (IEECAS, Beijing, China)
  • Laifeng Li (TIPC, CAS, Beijing, China)
  • Yuejin Tang (HUST, Wuhan, China)
  • Chuanbin Cai (Shanghai Univ., China)
  • Xianghong Liu (WST, Xi'an, China)
  • Chengshan Li (NIN, Xi'an, China)
  • Weiwei Zhou (IEECAS, Beijing, China)